Fialova wok panev s neprilnavym povrchem brandani granitium ⌀ 32 cm: