Sanybet zvyseny relaxacni sedak mikrofaze, 45 x 45 x 8 cm: