Vanocni svetelny retez, barevny, 48 led, 402,5 cm: